OSNOVNI PODATKI

Firma: EBM revizijska družba d.o.o.
Skrajšana firma: EBM d.o.o.
Sedež: Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3894843000
ID številka za DDV: SI66321735
TRR: 2510 0972 6595 133
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR
Direktor: Podboršek Brane

ZGODOVINA

EBM revizijska družba d.o.o. je s svojim delovanjem pričela v letu 2012. Dne 8.3.2012 ji je bilo s strani Slovenskega inštituta za revizijo z odločbo št. 020-1/12-41 podeljeno dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja.

Bistvo vsake družbe predstavljajo njeni zaposleni ter njihove vrednote in strokovnost, ki sovpadajo z vrednotami in poslanstvom družbe same. EBM revizijska družba d.o.o. ima visoko usposobljeno ekipo strokovnjakov s področja revidiranja. Lastnik in direktor družbe Brane Podboršek je pooblaščeni revizor prve generacije slovenskih revizorjev, ki je tlakovala pot revizijski stroki v neodvisni slovenski državi.

Začetki našega revizijskega delovanja tako segajo v leto 1993, ko je bila ustanovljena revizijska družba Podboršek k.d.. Do leta 1996 je družba zaposlovala že deset revizorjev in pooblaščenih revizorjev. S statusnim preoblikovanjem v letu 1996 je Brane Podboršek kot direktor in lastnik Revizijske družbe Podboršek d.o.o. sprejel tudi odločitev o usmeritvi dejavnosti na vse segmente gospodarstva, kar je prineslo izjemne rezultate in progresivno rast. V letu 1999 je bilo v njegovi revizijski družbi zaposlenih že 35 visoko usposobljenih revizorjev od tega šest z licenco pooblaščenega revizorja. Referenčna lista družbe je obsegala pomembna imena gospodarskih družb – nosilcev slovenskega gospodarstva. Poleg vseh ostalih segmentov gospodarstva, javnih podjetij, zavodov, zadrug, društev in občin, pa še posebej na področju gradbeništva in energetike. Brane Podboršek je bil predsednik odbora za revizijo pri Slovenskem inštitutu za revizijo, od svojih sodelavcev je vztrajno zahteval nenehno izpopolnjevanje in samoizobraževanje. Revizijska družba Podboršek d.o.o. je kmalu postala največja slovenska revizijska družba in odigrala pomembno vlogo pri razvoju revizijskega kadra v Sloveniji. V letu 2001 je bila sprejeta odločitev o pripojitvi k največji mednarodni korporaciji na področju revizije KPMG. S to združitvijo moči znanja in revizijskega dela je v Sloveniji nastala največja revizijska družba sploh, v kateri je Brane Podboršek pridobil status partnerja in bil imenovan za enega izmed treh direktorjev družbe. V letu 2002 se je Brane Podboršek odločil za pot na področju lokalne politike in osem let deloval kot župan manjše slovenske občine Vodice. Tudi v tem obdobju je vzdrževal stik s stroko in poleg občasnega dela v reviziji deloval kot sodni izvedenec za revizijo ter bil v letu 2010, kot neodvisni strokovnjak z računovodskega in davčnega področja, imenovan tudi v revizijsko komisijo družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o. in DARS d.d.

V letu 2012 je s svojim delovanjem pričela novo ustanovljena EBM revizijska družba d.o.o., v sklopu katere Brane Podboršek svoje bogato strokovno znanje in svoje vrednote prenaša na novo generacijo revizorjev in tako še naprej prispeva k razvoju revizijskega kadra in stroke v Sloveniji. V družbi so trenutno redno zaposleni trije strokovnjaki na področju revizije. V primeru večjih projektov si družba asistente pri reviziji zagotavlja na podlagi pogodbenih sodelavcev. Prav tako družba na določenih strokovnih področjih po potrebi sodeluje s preizkušenimi pogodbenimi sodelavci.

POSLANSTVO

Naše temeljno poslanstvo je, da s svojim delovanjem na področju revidiranja doprinesemo k ugledu stroke. S svojim strokovnim in neodvisnim delovanjem bomo uporabnikom računovodskih informacij omogočali zanesljivost računovodskih informacij potrebnih pri njihovem poslovnem odločanju in s tem prispevali k nujno potrebnemu urejenemu tržnemu gospodarstvu.

VIZIJA

S kakovostjo opravljenih storitev, odnosom do naročnikov in našim strokovnim delom, skladnim z našimi vrednotami, pridobiti zaupanje naročnikov in v naslednjih treh letih utrditi svoj položaj na trgu.

VREDNOTE

Naša glavna vrednota je kakovost opravljenih storitev in s tem povezana dolžna poklicna skrbnost. V skladu s Kodeksom poklicne etike zunanjega revizorja je bistvo dolžne poklicne skrbnosti stremljenje k odličnosti ter v sklopu tega spoštovanje poklicnih in etičnih standardov, nenehno izpolnjevanje strokovne usposobljenosti ter posledično kakovosti opravljenih storitev.
Etična načela in vrednote, ki nam jih kot vodila določa Kodeks poklicne etike zunanjega revizorja, sovpadajo z etičnimi načeli in vrednotami naše družbe in hkrati zaposlenih v naši družbi. Naše vrednote se odražajo v našem delu.